Akceptacja strategii wdrażania projektu INKOR

W dniu 26 kwietnia 2013 r. została pozytywnie zaakceptowana strategia wdrażania projektu oraz wstępna wersja Modelu działania IOB. W związku z tym projekt wchodzi w kolejny etap realizacji – testowanie wypracowanego Modelu, który będzie trwał do 31 marca 2014 r.

Ze względu na pilotażowy charakter projektu wybrane zostaną 3 IOB, które będą testowały model. Kryterium wyboru instytucji będzie  lokalizacja – po jednej IOB w trzech największych miastach regionu, typ instytucji – jeden inkubator przedsiębiorczości, jedna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców i jedna organizacja wspierająca przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji oraz potencjał instytucji zapewniający przeprowadzenie testowania. Każda z instytucji udostępni dwóch pracowników spełniających kryteria opisane w Modelu, którzy będą testowali model w roli animatorów współpracy.

Kluczowym elementem testowania będzie przeprowadzenie przez animatorów współpracy 48 wizyt w przedsiębiorstwach, sporządzenie rekomendacji dla firm w zakresie współpracy, podtrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami oraz organizacja 9 spotkań grupowych animujących współpracę. W całym okresie testowania monitorowane będą rezultaty zrealizowanych działań tj. podjęcia współpracy przez przedsiębiorstwa z rekomendowanymi podmiotami.

W okresie testowania zostanie uruchomiony portal internetowy stymulujący proinnowacyjną współpracę firm, skupiający oferty IOB z regionu zaangażowanych w pobudzanie innowacyjności, będący miejscem poszukiwania partnerów do współpracy, jak i rozpowszechniania i wymiany informacji związanych z innowacyjnością w regionie kujawsko-pomorskim.

Narzędziem wspierającym pracę animatorów współpracy będzie kampania promocyjna zachęcająca przedsiębiorstwa do budowania trwałych relacji z partnerami gospodarczymi oraz informująca o korzyściach wynikających ze współpracy.

Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli jednostek naukowych i samorządu terytorialnego do współpracy w ramach projektu.