Co już zrobiliśmy

Opracowanie ostatecznej wersji Modelu

W celu opracowania ostatecznej wersji Modelu w okresie od marca do kwietnia 2014 r. roku trwały prace nad ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną Modelu. Na podstawie wyników ewaluacji można stwierdzić, że Model został pozytywnie odebrany zarówno przez Instytucje Otoczenia Biznesu, jak i przedsiębiorców. Podczas ewaluacji wypracowano wnioski oraz rekomendacje zmian w Modelu.

Ponadto przeprowadzono spotkania konsultacyjne dotyczące Modelu. W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyły się konsultacje otwarte, w których uczestniczyło 27 osób, w tym: przedstawiciele przedsiębiorstw, IOB z regionu, ośrodków naukowych, którzy pozytywnie odnieśli się do prezentowanego Modelu i wyrazili wstępne zainteresowanie jego wdrożeniem.

Konsultacje Modelu 3 czerwca 2014 (1) Konsultacje Modelu 3 czerwca 2014 (2) Konsultacje Modelu 3 czerwca 2014 (3)

W pierwszej połowie czerwca 2014 r. miały miejsce trzy spotkania konsultacyjne, w których udział wzięli niezależni eksperci, w tym przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – agencji rządowej, której jednym z strategicznych priorytetów jest tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Uczestnicy konsultacji pozytywnie odnieśli się do zaproponowanego Modelu, proponując rekomendacje zmian w Modelu.

Na podstawie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz spotkań konsultacyjnych opracowano ostateczną wersję Modelu, która została złożona w dniu 30 czerwca 2014 r. do Urzędu Marszałkowskiego w celu walidacji. W dniu 19 sierpnia 2014 r. Model został pozytywnie zawalidowany.

Testowanie Modelu

Testowanie Modelu trwało 6 miesięcy w okresie od października 2013 r. do marca 2014 r. Model testowały trzy instytucje otoczenia biznesu w regionie: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.

Spośród pracowników tych instytucji wybrany został zespół sześciu animatorów współpracy. W okresie testowania animatorzy podjęli łącznie 186 kontaktów w wyniku których umówili się na 97 spotkań, z czego skutecznie odbyło się 90. W projekcie zakładano, że w wyniku 240 kontaktów dojdzie do 48 spotkań. Animatorzy współpracy łącznie przygotowali 91 rekomendacji dla przedsiębiorców. Na podjęcie współpracy z rekomendowanym partnerem zdecydowało się 53 z 90 przedsiębiorców, co stanowi 59% (w stosunku do 50% założonych w Modelu).

Animatorzy współpracy, oprócz podejmowania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, w okresie testowania zorganizowali 9 spotkań grupowych animujących współpracę. W spotkaniach wzięło udział 174 uczestników, w tym 135 właścicieli lub pracowników przedsiębiorstw. Wydarzenia te stanowiły dla przedsiębiorców źródło wiedzy merytorycznej i jednocześnie były okazją do zawiązywania nowych kontaktów. Po spotkaniach grupowych animujących współpracę 36 przedsiębiorców, z 46 którzy wypełnili ankietę, zadeklarowało, że podczas spotkania nawiązało nowe kontakty, w tym 27 nawiązało kontakt z innym przedsiębiorstwem, 15 z ośrodkiem naukowym a 11 z instytucją otoczenia biznesu.

IMG_7642  IMG_0289IMG_7581

Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu w obszarze współpracy podjętej przez przedsiębiorstwa w wyniku aktywności animatorów współpracy, polegającej na spotkaniach indywidualnych jak i grupowych z przedsiębiorcami przekroczył wartości założone w strategii wdrażania projektu, co wskazuje na skuteczność Modelu.

Aby wspomóc pracę animatorów i ułatwić przedsiębiorcy dostęp do informacji uruchomiony został portal internetowy http://razemdlabiznesu.pl. Jest to narzędzie skupiające oferty instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw czy przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Liczba unikalnych użytkowników na portalu współpracy na etapie testowania przekroczyła dziesięciokrotnie zakładaną wartość i wyniosła ponad 2 tys.  unikalnych użytkowników.

Ponadto zrealizowana została kampania promocyjna pod hasłem Połączeni wiedzą więcej pokazująca korzyści z nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a Instytucjami Otoczenia Biznesu, w zakresie działalności innowacyjnej. Celem kampanii było zwrócenie uwagi przedsiębiorców na korzyści wynikające ze współpracy w zakresie innowacji, zwiększenie wśród przedsiębiorców świadomości istnienia i rozpoznawalności oferty 3 IOB testujących Model oraz roli animatorów współpracy i zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z portalu http://razemdlabiznesu.pl/.

Podpisanie umów o współpracy z partnerami testującymi Model

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowy o współpracy w ramach projektu INKOR  z trzema instytucjami z największych miast regionu: Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Włocławskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Innowacji oraz z Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Spośród pracowników powyższych instytucji wybranych zostało sześciu animatorów współpracy, którzy pośredniczyli w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie poprzez podejmowanie bezpośrednich kontaktów oraz kontaktów podczas spotkań grupowych przedsiębiorstw.

Opracowanie strategii oraz wstępnej wersji Modelu

Po zakończeniu badania w okresie od stycznia do końca lutego 2013 roku przebiegał najintensywniejszy okres prac nad Modelem. W pracy uczestniczyli pracownicy zespołu projektowego oraz inni pracownicy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. posiadający doświadczenie w świadczeniu usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw, w tym zespół biura Enterprise Europe Network.

Grupą wspierającą opracowanie Modelu byli przedstawiciele IOB zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej do Holandii, po jednym przedstawicielu nauki, jednostki samorządu terytorialnego oraz dwóch przedstawicieli IOB, pełniących rolę konsultantów.

Przy formułowaniu strategii promocyjnej wykorzystano doświadczenie zewnętrznego eksperta ds. opracowania strategii.

Prowadzono również prace nad strategią wdrażania projektu.

Strategia wdrażania projektu oraz wstępna wersja Modelu została przedłożona do oceny.

Konsultacje Modelu z parterem zagranicznym

W dniach 25 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem holenderskiego partnera w projekcie. Celem wizyty było poznanie opinii partnera, wniesienie uwag i nadanie ostatecznego kształtu Modelowi działania IOB stymulującego proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Konsultacje Modelu

21 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu przedstawienie Modelu oraz zebranie opinii i propozycji uczestników na temat prezentowanego Modelu. Po zaprezentowaniu Modelu podjęto otwartą dyskusję na temat możliwych zmian usprawniających funkcjonowanie Modelu. Uczestnicy spotkania zaopiniowali pozytywnie prezentowany Model. W spotkaniu uczestniczyło 15 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Konsultacje Modelu

Do konsultacji wyników badania zaproszono również 4 konsultantów, którzy uczestniczyli w trzech spotkaniach konsultacyjnych i zostali zobligowani do sformułowania opinii na temat prezentowanego Modelu oraz rekomendacji w tym zakresie na piśmie.

Konsultacje wyników badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu regionu kujawsko-pomorskiego

7 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne mające na celu omówienie wyników badania i wstępnie sformułowanych rekomendacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujących konsorcjum wykonujące badanie, przedstawiciel partnera zagranicznego oraz 21 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego z regionu.

Konsultacje wyników badania1 Konsultacje wyników badania2

Do konsultacji wyników badania zaproszono również 6 ekspertów, którzy zostali zobligowani do sformułowania opinii na temat wyników badania oraz rekomendacji na piśmie. Po zaprezentowaniu wyników badania  przewidziano otwartą dyskusję na temat rekomendacji dotyczących stymulowania proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Uczestnicy spotkania przekazali swoje opinie w formie ankiet.

Badanie przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu

W celu należytego opracowania i skutecznego wdrożenia Modelu w ramach projektu oraz zbadania  zapotrzebowania firm i IOB na projektowany Model współpracy konieczna była kompleksowa analiza praktyki nawiązywania współpracy między firmami oraz firmami i IOB w aspekcie działalności innowacyjnej.

Przed rozpoczęciem badania Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zleciła wykonanie analizy pod nazwą „Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie, innowacyjne w zakresie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz współpracujące w zakresie innowacji w latach 2008-2010 w województwie kujawsko-pomorskim”, której podjął się Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne pochodzące z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 roku. Badaniami tymi zostały objęte przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób z wybranych działów Polskiej Klasyfikacji Działalności w przemyśle i usługach. Analiza stanowiła podstawę do prawidłowego ustalenia próby badawczej.

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy:
Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie, innowacyjne w zakresie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych oraz współpracujące w zakresie innowacji w latach 2008-2010 w woj. kuj-pom

We wrześniu 2012 roku w drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca badania – konsorcjum w składzie IPC Instytut Badawczy i Accreo Business Consulting. Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2012 roku. Głównym celem badania była identyfikacja potrzeb przedsiębiorców i IOB w zakresie wzmacniania wzajemnych kontaktów przedsiębiorstw prowadzących do działalności innowacyjnej. Zbadano również praktykę działania instytucji otoczenia biznesu w zakresie pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw.

Badaniem zostało objętych 1038 przedsiębiorstw z regionu, oraz 30 instytucji otoczenia biznesu. Jednym z elementów badania była również analiza Desk Research uwzględniająca polskie i zagraniczne opracowania poświęcone praktykom działań IOB na rzecz wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Celem analizy było zebranie najlepszych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw przez IOB.

Wyniki badania zostały ujęte w trzech obszernych raportach: raport z badania przedsiębiorców, raport z badania instytucji otocznia biznesu oraz raport końcowy.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:
Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu

Wizyta studyjna regionalnych przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu w Holandii

W dniach 27-30 listopada 2012 r. odbyła się wizyta studyjna w Holandii. Uczestnikami wizyty studyjnej byli przedstawiciele TARR S.A. oraz 3 przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z regionu. Celem wizyty było przybliżenie praktyki działania organizacji Syntens w warunkach holenderskich, poznanie rozwiązań stosowanych przez Syntens w zakresie nawiązywania kontaktów z firmami i inicjowania współpracy proinnowacyjnej. Partner holenderski przekazał informacje w jaki sposób przebiega proces świadczenia usług przez Syntens oraz w jaki sposób IOB ułatwiają wzajemne kontakty przedsiębiorcom.

Uczestnicy wizyty mieli możliwość poznania firm wspieranych przez Syntens. Były to zarówno firmy małe, jaki i większe, zatrudniające około 200 osób. Partnerzy z Holandii pokazali przykłady wsparcia firm polegające na pomocy w prowadzeniu działalności, w budowaniu strategii firmy, w zakresie marketingu, poszukiwaniu i nawiązywaniu kontaktów w celu prowadzenia działań innowacyjnych. W trakcie wieloletniej współpracy z Syntens firmy uczą się, jak być innowacyjną i jak pozyskiwać innowacje.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z elementami procesu bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami. Szczególną uwagę zwrócili na zasady identyfikacji firm do kontaktu, sposoby podejmowania pierwszych kontaktów z przedsiębiorstwami, przebieg spotkania z przedsiębiorstwem, metody wypracowania rekomendacji i podtrzymywania kontaktów z przedsiębiorcami.

1. wizyta studyjna 2. wizyta studyjna 3. wizyta studyjna

Pierwsze spotkanie z partnerem zagranicznym

W dniach 11-13 listopada 2012 roku Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. gościła przedstawiciela holenderskiego partnera w projekcie – organizacji Syntens Innovation Centre. Celem wizyty było poznanie regionalnej specyfiki działań wspierających innowacyjność realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu, w tym Toruński Park Technologiczny i Regionalne Centrum Innowacyjności działające przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 9 lipca 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu innowacyjnego „Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”. Produktem finalnym projektu będzie model działania Instytucji Otoczenia Biznesu ukierunkowany na budowanie współpracy pomiędzy firmami. Model ma na celu zwiększenie adaptacyjności firm w zakresie innowacyjności w województwie kujawsko-pomorskim. Partnerem TARR S.A. podczas realizacji projektu jest fundacja z Holandii – Syntens Innovation Centre.