Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Model opracowany w ramach projektu „Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim” skierowany jest do instytucji otoczenia biznesu (IOB), zawiera schemat postępowania i opis narzędzi służących zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego, głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z partnerami zewnętrznymi ukierunkowanej na wzrost działań innowacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Model powstał przy współpracy z jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w Holandii – Syntens Innovation Centre, która w ramach kampanii FuturizedBusinesses wdrożyła w południowym regionie Holandii wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Syntens kieruje swoją ofertę do firm, które są skłonne i zdolne do wdrożenia innowacji. W wyniku kampanii aż 55% firm z sektora MŚP podjęło dodatkową aktywność w obszarze innowacji i zaangażowało się w bardziej nowatorskie projekty.

Model składa się z następujących elementów:

 1. Opis stanowiska animatora współpracy w IOB ds. budowania współpracy z przedsiębiorstwami, w tym zalecenia dotyczące umiejętności i zadań animatora.
 2. Program szkolenia dla animatorów współpracy
 3. Procedura postępowania IOB z przedsiębiorstwami w trakcie kontaktów bezpośrednich, składająca się z etapów:
  • Identyfikacja przedsiębiorstwa – wybór przedsiębiorstw do kontaktu.
  • Nawiązanie kontaktu z przedsiębiorstwem.
  • Wizyta w przedsiębiorstwie – identyfikacja możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie nawiązania proinnowacyjnej współpracy.
  • Określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie współpracy i sformułowanie oferty wsparcia – rekomendacja określonych działań.
  • Podtrzymywanie kontaktu – określenie formy i czasu po jakim następuje ponowienie kontaktu.
 4. Scenariusz spotkań grupowych animujących współpracę – zawierający opis formy i sposobu prowadzenia spotkań.
 5. Opis portalu internetowego stymulującego proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.
 6. Scenariusz kampanii PR promującej korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw, nauki i IOB.

Model adresowany jest do trzech typów instytucji otoczenia biznesu, które z racji swoich celów i zadań statutowych zajmują się budowaniem powiązań między przedsiębiorstwami i otoczeniem biznesu. Należą do nich: inkubatory przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa, takie jak izby przemysłowo-handlowe, związki pracodawców, czy stowarzyszenia branżowe oraz instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji, m.in. centra innowacyjności, parki technologicznych i centra transferu technologii.

Najważniejszym elementem Modelu skupiającym pozostałe działania jest przygotowanie pracowników instytucji otoczenia biznesu do pełnienia roli animatora współpracy. Animator współpracy jest pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, który pośredniczy w relacjach pomiędzy grupami podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu innowacji. Rolą animatora współpracy jest kontaktowanie przedsiębiorcy – odbiorcy z innymi podmiotami/partnerami użytecznymi w procesie wdrażania innowacji.

Przedsiębiorca – odbiorca to przedsiębiorca potrzebujący innowacyjnych rozwiązań i planujący rozwój.

Pobierz:

Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu

Dokumenty edytowalne do Modelu działania Instytucji Otoczenia Biznesu