O projekcie

W dzisiejszych czasach żadna organizacja nie dokonuje innowacji w pojedynkę. Firmy nawiązują różnego rodzaju współpracę z wieloma partnerami zewnętrznymi, a wszystko to w dążeniu do stworzenia nowych technologii, produktów i usług.

Nowymi liderami w dziedzinie innowacji będą ci, którzy potrafią zrobić najlepszy użytek z sieci partnerów zewnętrznych.
Gary G. Pisano, Roberto Verganti,
What kind of Collaboration is Right for You,
Harvard Business Review 2010

Projekt „Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim” jest projektem innowacyjnym w rozumieniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektów innowacyjnych jest wypracowanie i włączenie do powszechnego użycia nowych sposobów rozwiązywania problemów.

Potrzeba realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na niski poziom współpracy w zakresie innowacji między firmami, jak i pomiędzy firmami a Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB). Powyższa sytuacja wynika z tego, że większość firm nie widzi potrzeby współpracy z innymi podmiotami, a także niskiej świadomości korzyści płynących z kooperacji. Dodatkowym czynnikiem jest brak kompleksowej oferty i narzędzi posiadanych przez IOB w regionie skierowanych do firm w zakresie tworzenia warunków sprzyjających nawiązywaniu proinnowacyjnej współpracy.

Badanie przedsiębiorstw i IOB

W projekcie zostało przeprowadzone badanie przedsiębiorstw oraz IOB w regionie kujawsko-pomorskim. Głównym celem badania jest identyfikacja potrzeb przedsiębiorców i IOB w zakresie wzmacniania wzajemnych kontaktów przedsiębiorstw prowadzących do działalności innowacyjnej. Wyniki badania zostały wykorzystane do zaprojektowania Modelu.

Model działania IOB

Opracowany Model stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zawiera schemat postępowania i opis narzędzi służących zacieśnieniu współpracy środowiska biznesowego, głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z partnerami zewnętrznymi ukierunkowanej na wzrost działań innowacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim.

Użytkownicy Modelu

Model jest adresowany do trzech typów instytucji otoczenia biznesu, które z racji swoich celów i zadań statutowych zajmują się budowaniem powiązań między przedsiębiorstwami i otoczeniem biznesu. Należą do nich:

  • inkubatory przedsiębiorczości,
  • organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa, takie jak izby przemysłowo-handlowe, związki pracodawców, czy stowarzyszenia branżowe,
  • instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji, m.in. centra innowacyjności, parki technologicznych i centra transferu technologii.

W trakcie realizacji projektu Model zostanie przetestowany na 3 a wdrożony w 6 IOB z regionu.

Odbiorcą Modelu są przedsiębiorcy potrzebujący innowacyjnych rozwiązań i planujący rozwój.

Partnerstwo ponadnarodowe

Projekt jest realizowany przy współpracy z jedną z najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu w Holandii – Syntens Innovation Centre, która w ramach kampanii FuturizedBusinesses wdrożyła w południowym regionie Holandii wzorcowy system komunikacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Syntens kieruje swoją ofertę do firm, które są skłonne i zdolne do wdrożenia innowacji. W wyniku kampanii aż 55% firm z sektora MŚP podjęło dodatkową aktywność w obszarze innowacji i zaangażowało się w bardziej nowatorskie projekty.

Przejęcie rozwiązań holenderskich

System komunikacji z firmami, zastosowany przez Syntens, składał się z trzech etapów. W pierwszej fazie identyfikacji zostały określone branże, w których można się spodziewać działalności innowacyjnej oraz ustalono wielkość firm, zapewniającą systematyczne stosowanie rozwiązań innowacyjnych. Druga faza selekcji polegała na wyborze firm o dużym potencjale innowacyjnym. W ostatniej fazie podejmowano aktywny kontakt z firmami znajdującymi się na ostatecznej liście. W polskim projekcie zostanie zaadoptowany powyższy sposób postępowania.

Ze względu na dużo niższą skłonność polskich przedsiębiorstw do współpracy Model założony w projekcie realizowanym przez TARR został rozszerzony o networking, czyli budowanie sieci kontaktów za pomocą stałych relacji, których celem jest udzielanie sobie nawzajem wsparcia i wymiany informacji w sferze biznesowej.

Ważnym elementem Modelu jest portal internetowy, skupiający oferty wszystkich instytucji otoczenia biznesu z regionu zaangażowanych w pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw. Będzie on stanowił również miejsce do poszukiwania partnerów biznesowych dla firm.

Model zakłada również przeprowadzenie kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorstw promującej korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy w celu podjęcia lub rozszerzenia działalności innowacyjnej.

Lider projektu:Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Partner zagraniczny:Syntens Innovation Centre, Holandia
Okres realizacji:1.07.2012 – 31.03.2015
Obszar realizacji:kujawsko-pomorskie
Źródło finansowania:Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”