Partnerzy

logo-syntens Partner zagraniczny – Syntens

Przed podjęciem pracy nad projektem Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przeprowadziła poszukiwania i zidentyfikowała partnera zagranicznego, który miał doświadczenie zarówno we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw jak i budowaniu relacji pomiędzy głównymi „aktorami” środowiska wspierającego innowacyjność – Syntens Innovation Centre z Holandii. W wyniku rozmów organizacja Syntens została zaproszona do współrealizacji projektu „Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim” na zasadach partnerstwa. Po wstępnej deklaracji zainteresowania przez przedstawicieli Syntens udziałem w projekcie ustalono poszczególne działania, harmonogram i warunki finansowe projektu, został podpisany list intencyjny a po uzyskaniu dofinansowania na projekt została zawarta umowa ponadnarodowa określająca zadania i obowiązki partnerów projektu.

Syntens Innovation Centre to jedna z najprężniej działających organizacji w Holandii zajmująca się pośrednictwem innowacji; fundacja non profit, której działalność finansowano z funduszy publicznych. Na terenie Holandii posiada sieć 15 biur regionalnych i zatrudnia około 250 konsultantów. Celem Syntens jest m.in.  zwiększenie przychodów firm sektora MŚP za pomocą innowacji i ulepszeń.

Projekt FuturizedBusinesses, na przykładzie którego opiera się Model kontaktowania się IOB z firmami był realizowany w latach 2008-2011. Projekt jest wyjątkowy, ponieważ w Holandii polityką interwencyjną nie były wcześniej objęte firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu ich innowacyjnej aktywizacji. Na uznanie zasługuje sposób komunikacji z firmami oraz rozmawiania o ich potrzebach w obszarze innowacji. Podejście to polega na bliskim kontakcie z MŚP oraz podejmowaniu wysiłku w celu zrozumienia ich potrzeb. Pracownicy Syntens łączą przedsiębiorcę z odpowiednim partnerem poprzez szeroką sieć przedsiębiorstw i instytucji.

W wyniku realizacji projektu aż 50% firm z którymi udało się umówić na spotkanie podjęło dodatkową aktywność w obszarze innowacji i zaangażowało się w bardziej nowatorskie projekty. Syntens skontaktował przedsiębiorców, uczestników projektu, z innymi pośrednikami innowacji, partnerami przemysłowymi lub jednostkami naukowymi. Dowodzi to, że indywidualnie podejście FuturizedBusinesses odnosi sukces oraz angażuje i uaktywnia znaczną liczbę firm z sektora małych i średnich firm w obszarze innowacji. Wyniki ewaluacji projektu wskazują, że prawie 80% z firm, które wzięły udział w projekcie chce wprowadzać innowacje. Odwiedzone firmy wykazują, też wysoki wzrost ambicji (63%) i mają duże aspiracje wejścia na nowe rynki (54%).

Syntens podnosi świadomość przedsiębiorców w temacie innowacji oraz angażuje ich w sieć innowacji w oparciu o ich własny potencjał. Pomaga w podjęciu konkretnych kroków, które prowadzą do mierzalnych rezultatów. W ramach projektu zaangażowano grupę firm potencjalnie innowacyjnych, co obiecuje trwałą przewagę konkurencyjną południowego regionu Holandii oraz wzmocnienie infrastruktury i innowacyjności regionu.

Projekt FuturizedBusinesses został nominowany do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości 2011 przyznawanej przez Komisję Europejską dla inicjatyw publicznych wspierających i promujących przedsiębiorczość.

Współpraca z partnerem holenderskim polegała na wymianie informacji na temat koncepcji, metod wdrażania oraz doświadczeń z realizacji projektu w Holandii. Partnerzy projektu ustalili podobieństwa i różnice w systemie wsparcia przedsiębiorstw pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a regionem południowej Holandii podczas pierwszego spotkania w Polsce. Następnie podczas wizyty studyjnej partner holenderski przekazał informacje oraz raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego procesu kontaktowania się z przedsiębiorstwami w ramach holenderskiego projektu FuturizedBusinesses. Partner otrzymał wersję angielskojęzyczną raportu końcowego badania przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Wspólnie z Partnerem projektu, mającym większe doświadczenie w tworzeniu rozwiązań aktywizujących przedsiębiorców w działania innowacyjne, podjęto prace nad zaadoptowaniem rozwiązania wypracowanego w Holandii na warunki polskie. W rezultacie została opracowana procedura postępowania IOB z firmami w trakcie kontaktów bezpośrednich w polskim Modelu. Partner otrzymał wersję angielskojęzyczną opracowanego Modelu. Na zakończenie prac nad Modelem ostateczna forma procedury została przedyskutowana z ekspertem partnera holenderskiego.

W 2014 roku Syntens Innovation Centre połączył się z holenderską izbą handlu w wyniku czego powstała nowa organizacja Kamer van Koophandel. Działania realizowane przez Syntens Innovation Centre są kontynuowane w ramach nowego podmiotu.

Partnerzy regionalni

Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie idea projektu została przedstawiona również potencjalnie zainteresowanym IOB w regionie kujawsko-pomorskim, przyszłym użytkownikom Modelu. W wyniku kontaktu z przedstawicielami trzech typów IOB została nawiązana nieformalna współpraca, w tym z Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, z Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz z Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości. Instytucje te wyraziły zainteresowanie projektem i wstępną akceptację idei stworzenia Modelu działania IOB skierowanego na budowanie współpracy pomiędzy firmami w celu zwiększenia ich innowacyjności oraz możliwością jego przetestowania w praktyce. Już na etapie realizacji projektu potwierdziły wstępną wolę uczestniczenia w testowaniu Modelu. Zaprosiliśmy te instytucje do aktywnego uczestniczenia w procesie prac nad Modelem.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

IPH

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorstwa z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Powstała w 1989 roku i skupia blisko 200 firm, z których 95% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Ogółem firmy zrzeszone w IPH zatrudniają powyżej 12 000 osób. Posiada oddziały regionalne we Włocławku i Rypinie. Ściśle współpracuje ze środowiskiem biznesowym Brodnicy i Wąbrzeźna. Jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej zrzeszającej ponad 140 izb z całej Polski. Podstawowym celem działania IPH w Toruniu jest reprezentowanie opinii środowiska gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego oraz kształtowanie polityki gospodarczej w regionie. To instytucja wspierająca rozwój gospodarczy i dialog społeczny. Konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz uczestniczy w zespołach opracowujących i opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości. Ułatwia przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań.Jest też jednym z założycieli Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który został powołany w 2012 roku.

Izba zapewnia swoim członkom doradztwo ekonomiczne, prawne i organizacyjne w ramach projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu nowoczesnego zarządzania i prawa. Ze specjalistycznych usług i szkoleń skorzystało prawie trzy tysiące przedsiębiorców i ich pracowników. Aby zapewnić przedsiębiorcom jak największy dostęp do swoich usług, realizuje projekty wraz z Krajową Izbą Gospodarczą i instytucjami otoczenia biznesu z regionu: m.in. Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego. Izba funkcjonuje jako ośrodek w sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich

UTP logoUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im J.J. Śniadeckich należy do ścisłego grona największych Uczelni w regionie. Jest jednostką wieloprofilową, o blisko 60-letniej tradycji. Jako jedyna Uczelnia w regionie integruje nauki techniczne i rolnicze kształcąc inżynierów znajdujących zatrudnienie zarówno na terenie całej Polski jak i poza jej granicami. Jest to placówka nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się o szeroko rozwiniętej współpracy międzynarodowej i znaczącym udziale w pozyskiwaniu środków unijnych. W efekcie prowadzonych działań Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy może poszczycić się licznymi sukcesami związanymi z transferem wyników badań do praktyki czego dowodem są m.in. medale Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli, nagrody resortowe, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy oraz liczne patenty, wdrożenia i świadectwa autorskie. Jako jedna z nielicznych Uczelni w regionie od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę wspierania działań zmierzających do rozwoju infrastruktury badawczej oraz tworzenia sieci powiązań z przedsiębiorstwami – elementów kluczowych dla dynamicznego rozwoju gospodarki regionu ukierunkowanej na konkretne potrzeby rynku. Wyrazem tych działań jest m.in. dynamicznie rozwijające się przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym Regionalne Centrum Innowacyjności będące wynikiem I etapu projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W II etapie projektu utworzono sieć specjalistycznych, regionalnych laboratoriów naukowo-badawczych, których celem jest usprawnienie transformacji i transferu wiedzy dla potrzeb podmiotów gospodarczych z Kujaw i Pomorza. Udział Regionalnego Centrum Innowacyjności przy UTP w programie INKOR jest kolejnym działaniem w kierunku wypracowania optymalnego modelu działania Uczelni oraz innych IOB zwiększającego ich innowacyjność jako niezbędnego czynnika rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy.

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Inkubator został utworzony w ramach realizacji projektu WIIIP - logo - wersja kolorwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Miasta Włocławek. Zlokalizowany jest w mieście Włocławek przy ulicy Toruńskiej 148 (droga krajowa nr 1) na terenie o powierzchni 1,6214 ha. Powierzchnia użytkowa obiektu to  5091,16 m2. Zadaniem Inkubatora jest wspomaganie tworzenia oraz rozwoju podmiotów gospodarczych, w tym o innowacyjnym charakterze działalności, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej z nastawieniem głównie na firmy o innowacyjnym charakterze.